skräddarsydda
möjligheter

DEN perfektA passformen för individer, team och företag.

Kurser

skräddarsydda möjligheter för din verksamhet

Ingen verksamhet är den andra riktigt lik - därför utformar vi alla våra kurser utifrån de specifika förutsättningar våra kunder har. Efter mer än femton års erfarenhet av att designa och genomföra utbildningar har vi förstås ett antal kurskoncept med oss i bagaget. Hör av dig till oss om du vill diskutera hur vi skulle kunna utforma en kurs som matchar just era behov. Ser fram emot att träffas!

 PRESENTATIONsteknik

praktisk retorik för proffsigare presentationer

Vare sig det handlar om att presentera lösningsförslag på kundmöten eller forskningsresultat på en konferens, utbilda kollegor via webben eller föreläsa inför hundratals människor gäller det att kommunicera tydligt och tilltalande med allt du gör och säger.  Presentationsteknik är mer än prat och powerpoint. Vi visar dig vad.

Det här är en möjlighet för dig som vill:

 • få kunskap och träning för att nå fram med budskapen till publiken 
 • ha effektiva verktyg för att förbereda och framföra proffsiga presentationer 
 • känna större trygghet, säkerhet och glädje i talarrollen 
 • pröva metoder för att fånga lyssnarnas uppmärksamhet och intresse 
 • skaffa dig kunskaper om hur du förmedlar fakta begripligt  
 • få fördjupad insikt i hur du uppfattas av andra 
 • träna dig på att använda kroppsspråket till din fördel 
 • skaffa dig en retorisk verktygslåda för att kunna övertyga
 

Våra retorikkurser i presentationsteknik ger dig verktygen som behövs och lär dig hantverket som krävs för att lyckas.  Du får rikligt med personlig feedback och goda råd - inte bara för vad du behöver förändra utan även för hur du ska göra det. 

Möjligt kursinnehåll:

 • retoriska strategier för påverkan 
 • effektiva förberedelser 
 • struktur  och  den röda tråden 
 • effektfulla inledningar 
 • skapa välvilja, förtroende och publikkontakt 
 • bygga tydliga och tändande budskap 
 • talarrollen och publikrelationen 
 • kroppsspråket och framförandet 
 • talet och tydligheten   
 • tekniska hjälpmedel - fallgropar och möjligheter 
 • crash course i att göra enkla och publikvänliga slides
 • presentationer  och framföranden 
 • feedback från kursledare och deltagare 
 • videoinspelningar och  kursdokumentation 

FRÅN KUNDPANELEN:
Medarbetarna har utvecklat en större säkerhet och trygghet i sin kommunikation och blivit modigare och mer effektiva, både i förberedelser och vid framföranden av sina presentationer..." Läs mer om vad Alfa Laval säger >>

storytelling

mobilisera kraften som finns i berättelserna

Att kommunicera genom berättande är djupt rotat i människans natur. Sedan årtusenden är vi tränade i att lyssna, lära och minnas genom berättelser. Storytelling är ett sätt att synliggöra det vi vill förmedla - berättelser framkallar bilder i våra hjärnor som väcker känslor och får fakta att fästa. Bra berättelser engagerar oss.

En kurs i storytelling är en möjlighet för dig som vill:

 • finna nya sätt att kommunicera vision och strategi 
 • förmedla kunskap på ett engagerande sätt
 • få med dig folk på förändringsprocesser
 • mobilisera kraften som finns i verksamhetens berättelser
 • lära dig hantverket och få verktyg för att bygga bra berättelser 
 • skapa större tillit och effektivare samspel inom ditt team

Användningsområdena för storytelling är otaliga. Du kan använda det som ett redskap för ledarskap, teambuildning, marknadsföring - vid praktiskt taget alla tillfällen då fakta inte räcker till för att sätta människor i rörelse. Och de tillfällena är många. En bra story gör intryck och sätter avtryck. En bra berättelse övertygar.

Möjligt innehåll:

 • storytelling - vad säger vetenskapen?
 • exempel på bra berättelser
 • identifiera en storys bärande budskap
 • locka fram din medfödda berättarförmåga
 • bana väg för kreativitet och fantasi
 • idégenerering - finn material till berättelser
 • bygga berättelser och slipa på detaljerna
 • om hur och var en story kan kommuniceras
 • det muntliga berättandet -  kroppsspråket, rösten och gestaltningen
 • publikkontakten och närvaron

KUNDKUNDKOMMUNIKATION

bemötande och samtalsteknik

Alla kunder vill känna sig sedda, unika och förstådda - precis som resten av mänskligheten. Alla företag med kundrelationer strävar efter att leva upp till de förväntningarna. Som kundkommunikatör är du en nycklarna till att lyckas med det.

Utveckling för dig som vill:

 • bemöta kunderna positivt och professionellt 
 • utveckla en större proaktivitet i kundsamtalen
 • bli bättre på att fråga, lyssna och föreslå lösningar 
 • kunna använda rösten så den hörs, håller och övertygar
 • kunna bemöta besvärliga beteenden 
 • känna stolthet i yrkesrollen

Det är i mötet med kunderna som bilden av företaget etableras - både i telefon, genom digitala kanaler och i faktiska möten. Som medarbetare är du bärare av varumärket och ditt sätt att kommunicera är en viktig del i bygget och bevarandet av det.
 
Samtidigt är kunder – liksom resten av mänskligheten – inte alltid förutsägbara eller på bästa humör. Som kundkommunikatör måste du också kunna hantera och bemöta obekväma beteenden, ibland i en stressig arbetsmiljö med andra uppgifter som väntar på att utföras.

På våra kurser eller workshops i kundkommunikation får du insikter och verktyg som underlättar och effektivisera ditt jobb och ger kunderna en professionell och förtroendeingivande upplevelse. Klok kommunikation helt enkelt. 

Möjligt innehåll:

 • kommunikationens grunder och villkor
 • olika beteendestilar och hur jag hanterar dem
 • skapa förtroende och tillit 
 • frågemetodik
 • konstruktiva ordval
 • samtalstruktur och teknik
 • kroppsspråkets roll i samtalet
 • rösten som arbetsredskap
 • hantera besvärliga beteenden
 • konsten att lyssna aktivt
 • feedback mellan kollegor
 • träna samtal, verksamhetsapassade case

FRÅN KUNDPANELEN
Efter utbildningarna har vi en tydligare kommunikation både ut till våra kunder och internt....
Läs mer om vad Ikano Bank säger >>

RETORIK FÖR LEDARE

retorisk verkygslåda för ETT MOTIVERANDE LEDARSKAP

Det finns många teorier om ledarskap men bara ett sätt att praktisera dem på, genom kommunikation. För att få andra att vilja följa dig och de mål som satts upp måste du kunna argumentera, tala och uttrycka dig så att dina medarbetare - och alla andra omkring dig - verkligen lyssnar.

En kurs i retorik för dig som vill:

 • utveckla förmågan att leda förändringsprocesser i med- och motvind
 • få arbetsgrupper att jobba som team
 • leda interna meningsfullare möten 
 • ge konstruktiv feedback och hantera utmanande beteenden
 • argumentera och resonera mer övertygande
 • förstå andras motivationsfaktorer bättre
 • blir mer närvarande och lyssnande
 • stärka din naturlig auktoritet, utan att framstå som dominant


På våra retorikkurser för ledare jobbar vi med specialutformade träningscase som vi tar fram i samarbete med kursdeltagarna. Vi provar modeller och testar teorier i praktiken. Du får användbar feedback, personliga råd och en djupare självinsikt som stärker din roll som ledare.  Klok kommunikation,  helt enkelt.

Möjligt kursinnehåll:

 • Extended DISC ledarprofil
 • argumentationsteknik
 • dialog och samtal
 • leda och inspirera
 • kroppsspråket
 • corporate storytelling 
 • framgångsrik feedback
 • mötesmetoder
 • att bygga motiverande budskap

TEAMkommunikation

Kommunikationsträning för individer som vill
framåt tillsammans

I ett team ska många viljor och drivkrafter samsas. Ju komplexare uppgifterna är, desto större krav ställs på individernas förmåga att samarbeta och kommunicera.

Vi har satt ihop ett antal workshops för team som vill stärka samarbetet, förbättra kommunikationen, bli mer självgående eller helt enkelt bara ha kul tillsammans. De kan antingen genomföras som fristående workshops eller byggas ihop till ett mer djuptgående förändringsprogram.

Vill du diskutera hur ett upplägg för ditt team kan se ut är du välkommen att höra av dig.  

Teamanalys 

Extended DISC Teamprofil är en modell och ett diskussionsunderlag för att titta närmre på ett teams utvecklingsmöjligheter. Den hjälper er att se de individuella styrkorna hos alla medlemmarna och ökar förståelsen för att alla är värdefulla för samarbetet och resultatet. Tillsammans analyserar och reflekterar ni över vad som motiverar och demotiverar er som individer,  vilka samlade styrkor ni har och hur ni kan använda olikheterna för att bli ett änu starkare team.
Vi använder ett av de mest beprövade analysverktygen på marknaden, Extended DISC  >> 

Feedback 

Det här är en workshop om hur ni med hjälp av uppriktig och hänsynsfull kommunikation kan öka både trivseln och produktiviteten på jobbet. En bra grund för framgångsrikt samarbete är att alla kan lita på att bli sedda och få feedback av de andra i teamet, både på det som går bra och på det som kan bli bättre. När alla tar ett gemensamt ansvar för kommunikationen stärks självförtroendet och nya idéer får plats att växa fram. På den här workshopen får ni träna er i att ge och ta emot feedback och i den knepiga konsten att lyssna, även till allt det som inte är ord. Frigör potentiell kreativitet och stärk samarbetet!  Klok kommunikation, helt enkelt.

Effektivare möten
 

Interna möten som inte leder fram till annat än det vi redan visste är kraftlösa möten. För att kunna fatta rätt beslut behöver alla i teamet vara aktiva och beredas utrymme att föra fram sina idéer och dela med sig av sin kunskap. Det här är en workshop om hur man säger rätt saker på rätt sätt för att få rätt resultat. Vare sig det gäller att få igenom ett förslag - inom teamet eller ut i organisationen - eller vid tillfällen då ren fakta ska förmedlas. Med hjälp av retoriska verktyg får ni träna er i att skapa dialog, att argumentera för er sak samt att förmedla information tydligt och koncist. Retorisk kunskap är bra att ha när de nödvändiga besluten ska tas.

Kundkommunikation

För att kunna ge kunderna ett professionellt bemötande oavsett om man måste ge negativa besked eller har förmånen att förmedla glada budskap behövs en medveten strategi. Det gäller att klara av både ris och ros, hålla nöjda kunder fortsatt  nöjda, vinna tillbaka den som kanske blev missnöjd och inte minst - att hantera de egna känslor som kan dyka upp under samtalen. En  workshop för att utveckla ett ännu positivare och professionellare kundbemötande och om att bemöta besvärliga beteenden.

 röster från kundpanelen


" Nyttan med att göra teamprofilen är att vi nu vet mer om varandras beteendestilar, varför varje person i teamet "är som den är". Vi vet att använda varandras styrkor vilket hjälper oss med att finna nya sätt att arbeta på..."
Läs mer om vad Axis säger >>

ANVÄND RÖSTEN RÄTT

skaffa DIG en röst som hörs,håller och övertygar

Lär dig att använda rösten skonsamt och effektivt så att din röst mår bra och så att budskapen som ska förmedlas når hela vägen fram. 

I många yrken ställs speciella krav på rösten. Den ska förmedla förtroende och vara tydlig, den ska hålla för flera timmars prat, göra sig hörd och tränga igenom i bullriga miljöer. Till största delen är sättet du använder rösten på inlärt, alltså går den att utveckla. Genom att medvetet träna din röst ökar du möjligheten att nå ut och påverka andra samt får en större trygghet i att tala i olika rum och situationer. 

Vi utformar kurser och föreläsningar för alla med röstintensiva arbeten. För dig som leder telefonmöten eller sitter i kundsupport, jobbar med kundsamtal eller utbildar. Vi hjälper dig att förbättra din röstteknik och skapa större samklang mellan röst, kropp, budskap och känsla. Klok kommunikation, helt enkelt.

Exempel på innehåll:

 • Röstens roll i kommunikationen 
 • Röstmedvetande 
 • Faktorer som påverkar rösten 
 • Kroppsspråkets roll 
 • Röstteknik  
 • Tal och tydlighet 
 • Funktionell andningsteknik
 • Relation kropp, röst, tanke 
 • Röstens uttryck och intrycket den gör.