Skräddarsydda kurserI ett team ska många drivkrafter och viljor samsas. Olikheter är bra men blir till en styrka först när vi förstår, värderar och använder oss av dem. Det kan vara knepigt att navigera sig dit. Vi hjälper er gärna att hitta de mest framkomliga vägarna. 

"bygg ett starkare team"

kunskaper och strategier för ett effektivare samarbete

Det här är ett program för individer som vill framåt tillsammans. "Bygg ett ännu starkare team" består av ett flexibelt antal workshops, skräddarsydda utifrån teamets specifika behov och förutsättningar. Vill du diskutera hur ett upplägg för just din verksamhet kan utformas, är du välkommen att höra av dig. Här nedan beskrivs ett av de möjliga uppläggen.

workshop 1 - teamanalys

Männniskor är olika. Under den första workshopen analyserar ni ert team, som individer och grupp, för att öka förståelsen och hitta gemensamma utvecklings-möjligheter . Som en utgångspunkt används analysverktyget Extended DISC
 som du kan läsa mer om här >> 

Ni reflekterar över vad som motiverar och de-motiverar er, hur ni kan hantera varandras olikheter och hur ni kan använda olikheterna för att bli det team som krävs.

workshop 2 - feedback

Människor behöver bekräftelse. En förutsättning för framgångsrikt samarbete är att alla kan lita på att bli sedda och kontinuerligt få respons av de andra, både på det som går bra och det som kan bli bättre.

Här får ni verktyg, tips och träning för att kommunicera om kommunikationen, ge och ta emot konstruktiv feedback och i den knepiga konsten att lyssna (även till det som inte är ord) för att undvika onödiga konflikter och utvecklas både som individer och som team.

workshop 3 - effektiva möten

Människor vill komma framåt. Möten som inte leder fram till annat än det vi redan visste är kraftlösa möten. För att fatta rätt beslut behöver alla i teamet vara aktiva och beredas utrymme att föra fram sina idéer och dela med sig av sin kunskap.
 
Den tredje workshopen handlar om hur man säger rätt saker på rätt sätt för att få rätt resultat. Vare sig det gäller att få igenom ett förslag - inom teamet eller ut i organisationen - eller vid tillfällen då ren fakta ska förmedlas.
 
Här får ni ta del av och praktisera retoriska strategier som hjälper er att fatta de nödvändiga besluten, skapa dialog, argumentera för era förslag samt förmedla information tydligt och koncist.

WORKSHOP 4 -framgångsstories

Människor behöver sina berättelser. Ingen grupp finns utan sin berättelse. Berättelser är ett sätt att definiera oss själva, förstå varifrån vi kommer och vart vi är på väg. När vi delar våra erfarenheter och visioner genom berättandet, skapas en djupare samhörighet som berör oss på ett emotionellt plan och gör oss starkare tillsammans.
 
Den fjärde workshopen handlar om att med storytelling som metod, vaska fram berättelserna om era gemensamma drivkrafter och visioner, vad ni som team vill stå för. Utifrån de kunskaper och erfarenheter ni skaffat er under kursen utformar ni sedan en gemensam kommunikationskompass som pekar ut riktningen för hur ni vill att ert trams kommunikation ska fungera i framtiden.