skräddarsydda
möjligheter för perfekt passform

beställ en måttsydd kurs för ditt team.
 

Kurser

Ingen är den andra riktigt lik, därför utformar vi alla våra kurser utifrån varje verksamhets specifika förutsättningar. Efter femton års  erfarenhet av att utforma och genomföra utbildningar har vi förstås även ett antal kurskoncept i bagaget, vilka det vore dumt att inte återanvända. Kolla in vår kursmeny och kontakta oss om du vill veta hur vi kan måttanpassas ett upplägg att matcha just dina behov. Ser fram emot att träffas!

 PRESENTATIONsteknik och retorik

Vare sig du ska presentera lösningsförslag på ett kundmöte eller forskningsresultat på en konferens, utbilda kollegor via webben eller föreläsa inför hundratals människor gäller det att du kommunicerar tydligt och tilltalande med allt du gör och säger.  Presentationsteknik är mer än prat och powerpoint. Låt oss lära er vad.

En skräddarsydd kurs i presentationsteknik och retorik kan ge:

 • kunskap och träning i hur du når fram med budskapen till mottagarna 
 • verktyg för att förbereda, formulera och framföra proffsigare presentationer 
 • ökad trygghet, säkerhet och glädje i rollen som talare
 • metoder för att fånga lyssnarnas uppmärksamhet och intresse 
 • kunskaper om hur du förmedlar fakta begripligt  
 • fördjupad insikt i hur du uppfattas av andra 
 • träning i hur du använder kroppsspråket till din fördel 
 • några retoriska knep för att övertyga
 

På våra retorikkurser i presentationsteknik får du verktygen du behöver och lär dig hantverket som krävs för att lyckas.  Du får rikligt med personlig feedback och goda råd - inte bara för vad du behöver förändra utan även för hur du ska göra det. 


Möjligt kursinnehåll:

 • retoriska strategier för påverkan 
 • effektiva förberedelser 
 • struktur  och  den röda tråden 
 • effektfulla inledningar 
 • skapa välvilja, förtroende och publikkontakt 
 • bygga tydliga och tändande budskap 
 • talarrollen och publikrelationen 
 • kroppsspråket och framförandet 
 • talet och tydligheten   
 • tekniska hjälpmedel - fallgropar och möjligheter 
 • crash course i att göra enkla och publikvänliga slides
 • presentationer  och framföranden 
 • feedback från kursledare och deltagare 
 • videoinspelningar och  kursdokumentation 

  FRÅN KUNDPANELEN
Medarbetarna har utvecklat en större säkerhet och trygghet i sin kommunikation och blivit modigare och mer effektiva, både i förbere-delser och vid framföranden av sina presentationer..."
Läs mer om vad Alfa Laval säger >>

RETORIK OCH ARGUMENTATION

ÖVERTYGA vid dina samtal och möten

Det här är en kurs för dig som vill stärka din genomslagskraft och din förmåga att påverka och övertyga under dina professionella samtal och möten.

Under två dagar får du ta del av kommunikationstekniker och retoriska verktyg och träna dem praktiskt i ett personligt utformat case - en för dig utmanande situation som du vill bli bättre på att hantera.

Kursen ger dig användbara insikter om intrycket du ger och praktiska verktyg för att uttrycka dig mer effektivt.  Du lär dig strategier för att argumentera och använda både ord, röst och kroppsspråk så att du smidigare får med dig andra på det du vill genomföra.
 

Ur innehållet

 • kliv fram, tag plats, stå kvar
 • skapa förtroende och kontakt
 • mottagarperspektivet
 • kom till saken med tyngd och klarhet
 • uttryck dig konstruktivt och säkert
 • uppmärksamma andras kroppsspråk
 • använd ditt eget kroppsspråk till din fördel
 • använd rösten som en resurs 
 • tala tydligt och varierat 
 • argumentera övertygande
 • identifiera och hantera härskartekniker och motstånd
 • utmana dig själv och kliv utanför din komfortzon 
 • caseträning med videoinspelning
 • feedback från kursledare och deltagare
 • filmat material och kursdokumentation

storytelling

sprid ditt budskap och gör fakta levande


Det här är en workshop för alla som vill lära sig hantverket i storytelling och få verktyg för att bygga bra berättelser.  En och en halv dags workshop som ger dig kunskap, verktyg, träning och massor av energi och skaparkraft!

Hur förmedlar man information så att den fångar människors uppmärksamhet och intresse? En sak är säker - det krävs mer än fakta för att övertyga. De flesta av oss står redan upp till öronen i information och har svårt att ta in fler redovisningar och rapporter. Det krävs ett annat sätt.
 
Att kommunicera genom berättande är djupt rotat i människans natur. Sedan årtusenden är vi tränade till att lyssna, lära och minnas genom berättelser. Storytelling är ett sätt att synliggöra det vi vill förmedla - berättelser framkallar bilder i våra hjärnor som väcker våra känslor och får fakta att fästa. Bra berättelser engagerar oss.                                     
Så här går det till. Innan workshopen väljer du ut några områden, situationer eller ämnen som du vill utveckla ditt berättande kring. Under workshopen plockar du fram och bearbetar en story som du sedan kan använda i din kommunikation vid möten, presentationer eller via skriftliga kanaler. Vi analyserar berättelserna och reflekterar över hur de kan användas för att stärka varumärken, bygga relationer och förmedla verksamhetens visioner och mål.

Ur innehållet:

 • storytelling - vad säger vetenskapen?
 • exempel på bra berättelser
 • locka fram din medfödda berättarförmåga
 • bana väg för din kreativitet och fantasi
 • hitta berättelserna – finn material till din story
 • bygg din berättelse
 • slipa på detaljerna
 • presentera - hur storyn ska kommuniceras
 • använd kroppsspråk och röst till din fördel
 • lyssna – finn storyns bärande budskap

KUNDBEMÖTANDE OCH KUNDKOMMUNIKATION

För att bygga och behålla goda kundrelationer behövs tydlig, närvarande  och medveten kommunikation. Det är i mötet med kunderna som förtroendet för företaget förmedlas till omvärlden. I kundsamtalet blir varje medarbetare bärare av varumärket.


En kurs i kundbemötande hos oss kan ge er verktyg för att:

 • utveckla en större proaktivitet i kundmötet 
 • bemöta besvärliga beteenden på ett konstruktivt sätt
 • genomföra förtroendeingivande och framgångsrika kundsamtal
 • känna en ökad yrkesstolthet och trygghet i yrkesrollen
 • använda rösten som ett funktionellt arbetsinstrument
 • kommunicera professionell med en personlig ton

Retorikbyråns kurser i kundbemötande ger medarbetarna inspiration och kunskap för att kunna och vilja genomföra effektiva, förtroendeingivande och framgångsrika kundsamtal. Även de samtal som man helst hade velat slippa.

Ur innehållet
 • kommunikationens
 • olika beteendestilar
 • skapa förtroende 
 • frågemetodik
 • konstruktiva ordval
 • samtalstruktur 
 • icke-verbala budskap
 • rösten som redskap
 • besvärliga beteenden
 • konsten att lyssna aktivt
 • teamkommunikationen
 • intern feedback 
 • träna simulerade case

     FRÅN KUNDPANELEN
Efter utbildningarna har vi en tydligare kommunikation både ut till våra kunder och internt....
Läs mer om vad Ikano Bank säger >>

RETORIK FÖR LEDARE

Det finns många teorier om ledarskap men bara ett sätt att praktisera dem på, genom att kommunicera. För att få andra att vilja följa dig och de mål som satts upp måste du kunna argumentera, tala och uttrycka dig så att människorna omkring dig lyssnar.

På våra retorikkurser för ledare skaffar du dig en retorisk verktygslåda som hjälper dig att nå ännu bättre resultat och att trivas ännu bättre i din roll som chef.


En retorikkurs hos oss kan ge dig strategiska verktyg för att:

 • leda förändringsprocesser 
 • locka fram medarbetarnas engagemang
 • leda meningsskapande möten
 • ge framgångsrik feedback
 • argumentera och resonera
 • använda ditt eget kroppsspråk och förstå andras bättr
 • bemöta och hantera utmanande beteenden
 • blir mer närvarande och lyssnande
 • interagera med människor med olika beteendestilar
 • stärka din naturlig auktoritet utan att framstå som dominant


Under kursen finns det möjlighet att jobba med träningscase som bygger på de specifika situationer du står inför i din arbetsvardag. Du får testa teorier i praktiken och pröva modeller som utvecklar ditt sätt att bete dig och uttrycka dig verbalt och icke-verbalt. Du får användbar feedback, personliga råd och en djupare självinsikt. 
Klok kommunikation, helt enkelt.
 

KOMMUNICERA I TEAM

Kommunikationsträning för individer som vill
framåt tillsammans

Det här är en kommunikationskurs bestående av en serie workshops vars teman och innehåll utformas för att möta de utmaningar ditt team ställs inför och de mål ni sätter upp. Ett bra första steg för vilken inriktning du än väljer, är att starta med en Extended DISC Teamprofil. Vill du diskutera eller ha förslag på hur ett upplägg för ditt team kan se ut är du välkommen att höra av dig.  Här nedan kan du läsa kort om några av de workshops som vi kan skräddarsy att passa just ditt team.

DISC Teamprofil
Under den första workshopen kartlägger ni teammedlemmarnas 
olika beteendestilar. Här analyserar och reflekterar ni över vad som motiverar och demotiverar er - både som individer och team - vilka samlade styrkor ni har, hur ni kan hantera varandras olikheter och hur ni ska utvecklas till det team som krävs. Vi använder ett av de mest beprövade analysverktygen på marknaden, Extended DISC  >> 

Feedback
Här får ni träning i att kommunicera om kommunikationen, ge och ta emot konstruktiv feedback och i den knepiga konsten att lyssna, även till allt det som inte består av ord. Kunskap och användbara verktyg för att undvika onödiga konflikter, frigöra potentiell kreativitet och stärka samarbetet inom teamet. Bemöt andra så som du tror att de vill bli bemötta. Klok kommunikation, helt enkelt.

Kundkommunikation
För att kunna ge kunderna ett professionellt bemötande oavsett om man måste ge negativa besked eller har förmånen att förmedla glada budskap behövs en medveten strategi. Det gäller att klara av både ris och ros, hålla nöjda kunder fortsatt  nöjda, vinna  tillbaka den som kanske blev missnöjd och inte minst - att hantera de egna känslor som kan dyka upp. En  workshop för att utveckla ett ännu positivare och professionellt kundbemötande och om att bemöta besvärliga beteenden.

Effektiva möten

Den här workshopen handlar om övertygandets konst. Här får ni ta del av retoriska strategier som hjälper er att kommunicera mer effektivt både inom teamet, ut i organisationen och med era kunder. Ni får öva er på att skapa dialog, att argumentera för era förslag samt att förmedla information tydligt och koncist. Retorisk kunskap är bra när man ska fatta de nödvändiga besluten.

Samspel och stolthet

Det här är en workshop där ni med storytelling som redskap kommer fram till vilka värden ni vill står för. Att dela 
erfarenheter och visioner genom berättande skapar en  samhörighet som berör oss på ett djupare, emotionellt plan. Utifrån de kunskaper ni skaffat er under de workshops ni genomfört, utformar ni sedan tillsammans riktlinjer för hur er kommunikationen ska se ut i framtiden.  

    Valbart innehåll

 • Extended DISC person- och teamprofiler
 • återkoppling i team på profilerna 
 • ge och ta emot positiv & konstruktiv feedback
 • kommunikationens väsen och villkor
 • grunder för tillit
 • bemöta ilska och upprördhet
 • lämna negativa besked positivt
 • aktivt lyssnande
 • kroppsspråket
 • retoriska strategier
 • argumentation
 • dialog
 • informera övertygande
 • storytelling i team
 • teambuilding
 • kommunikationskompass

 röster från kundpanelen


" Nyttan med att göra teamprofilen är att vi nu vet mer om varandras beteendestilar, varför varje person i teamet "är som den är". Vi vet att använda varandras styrkor vilket hjälper oss med att finna nya sätt att arbeta på..."
Läs mer om vad Axis säger >>

RUSTA RÖSTEN

skaffa en röst som hörs,håller och berör

Rösten är ett sublimt medel för kommunikation, ett ovärderligt arbetsredskap och en uttrycksfull del av varje individs personlighet. Vi lär dig att använda rösten skonsamt och effektivt så att du och din röst mår bra och så att budskapen som ska förmedlas når hela vägen fram. 

I många yrken ställs speciella krav på rösten. Den ska förmedla förtroende och vara tydlig, den ska hålla för flera timmars prat, göra sig hörd och tränga igenom i bullriga miljöer. Till största delen är sättet du använder rösten på inlärt, alltså går den att utveckla. Genom att medvetet träna din röst ökar du möjligheten att nå ut och påverka andra samt får en större trygghet i att tala i olika rum och situationer. 

Vi utformar kurser och föreläsningar för alla individer och team med röstintensiva arbeten. För dig som leder telefonmöten eller sitter i kundsupport, jobbar med kundsamtal eller utbildar. Vi hjälper dig gärna att förbättra din röstteknik och skapa större samklang mellan röst, kropp, budskap och känsla. Klok kommunikation, helt enkelt.

Exempel på innehåll:

 • Röstens roll i kommunikationen 
 • Röstmedvetande 
 • Faktorer som påverkar rösten 
 • Kroppsspråkets roll 
 • Röstteknik  
 • Tal och tydlighet 
 • Funktionell andningsteknik
 • Relation kropp, röst, tanke 
 • Röstens uttryck och intrycket den gör.